5% rabatu na pierwsze zakupy. Wpisz w koszyku kod: hello i ciesz się pierwszą pieluszką.

W dniach 31.12.2022-08.01.2023 mamy urlop. Zamówienia złożone w tych dniach wyślemy najszybciej, jak będziemy mogli.

5% rabatu na pierwsze zakupy. Wpisz w koszyku kod: hello i ciesz się pierwszą pieluszką.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MALUNIO

§ 1. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Malunio, dostępny pod adresem internetowym malunio.pl, prowadzony jest przez firmę: Agnieszka Szczygieł z siedzibą w Gdańsku, ul. Aleja Grunwaldzka 56, lok. 113, 80-241, posiadającą NIP 9591623512, REGON 520624554.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania z Klientem Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin spełnia wymogi przewidziane w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) i jest udostępniony na stronie internetowej www.malunio.pl/regulamin w formie umożliwiającej jego pozyskiwanie i odtwarzanie.

Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia oznacza akceptację Regulaminu.

§2. Definicje

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca – Agnieszka Szczygieł z siedzibą w Gdańsku, ul. Aleja Grunwaldzka 56, lok. 113, 80-241, posiadającą NIP 9591623512, REGON 520624554.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.malunio.pl.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 17:00.
 

§3. Kontakt ze Sklepem

 • Adres Sprzedawcy: ul. Góralska 65a/19, 80-292, Gdańsk.
 • Adres e-mail Sprzedawcy: aga@malunio.pl
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank S.A.. 68 1140 2004 0000 3402 8202 1496.
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§4. Wymagania techniczne

 • Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Safari, Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

§5. Informacje ogólne

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym w szczególności przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest za pośrednictwem Formularza zamówienia zgodnie z § 6.
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§6. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • wejść na stronę malunio.pl,
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz”,
 • wypełnić dane w formularzu oraz kliknąć przycisk “Kupuję”
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i” opłacić Zamówienie.

§7. Metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru Zamówienia:

 • przesyłka kurierska;
 • przesyłka do Paczkomatu;
 

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • płatności oferowane poprzez Tpay,
 • szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie tpay.com.

§8. Wykonanie Umowy sprzedaży

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia zgodnie z § 6 Regulaminu i zaakceptowania Regulaminu w Sklepie.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Po złożeniu zamówienia produkt zostanie wysłany na adres Klienta wskazany w Zamówieniu w ciągu 7 dni roboczych.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym, lub płatności za pośrednictwem PayU początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§9. Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Dokonując zapłaty za Zamówienie, Konsument wyraża zgodę na dostarczenie Produktu przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia Umowy, zrzekając się tym samym prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827, z późn. zm.).
 • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. – Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy, na swój koszt, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

§10. Reklamacja

 • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 

§11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§12. Dane osobowe i polityka prywatności

 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w odrębnym dokumencie – klauzuli informacyjnej, dostępnej – TUTAJ.
 • Informacje dotyczące polityki prywatności, w szczególności plików cookies, dostępne w odrębnym dokumencie – TUTAJ.

§13. Postanowienia końcowe

 • Prawem właściwym dla ewentualnych sporów jest prawo polskie.
 • Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, zmiany te wchodzą w życie z chwilą udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.malunio.pl/regulamin.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, rozporządzenia o ochronie danych osobowych.com